أهلا بكم في موقع نبض مول

نسعى لتحقيق تطلعات المستهلك وتوفير أقصى مستوى من الرضا لعملائنا وإحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الالكترونية على مستوى المنطقة وذلك من خلال البحث والتطوير الدائم وطرح حلول عصرية ومتميزة.

شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية التالية

Toepassingsgebied (contractpartner)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen ons worden gesloten via ons online platform

.Nabd Mall

Hallandsestraat 69

2983 TG Ridderkerk

Nederland

0031634077521

[email protected]

en jij als onze klant. Klanten in deze zin zijn mensen met hun woonplaats en afleveradres

De versie van de algemene voorwaarden die geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, is bepalend

Sluiting van het contract

 De presentatie van en reclame voor artikelen in onze onlineshop vormen geen bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten

 Alleen het verzenden van een bestelling door op de knop “Bevestiging” te klikken, vormt een bindend aanbod aan ons om een ​​koopcontract af te sluiten

 We zullen de ontvangst van de bestelling die via onze online winkel is geplaatst onmiddellijk per e-mail bevestigen. Een dergelijke e-mail bevat nog geen bindende aanvaarding van de bestelling

 Een overeenkomst komt pas tot stand als we de bestelling naar de klant sturen en dit bevestigen met een tweede e-mail (verzendbevestiging)

 Indien levering van de bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet op voorraad zijn, zullen wij geen verzendbevestiging sturen. In dat geval komt er geen contract tot stand. We zullen de klant hierover onmiddellijk informeren en de ontvangen tegenprestatie terugbetalen

Herroepingsrecht

De klant heeft een herroepingsrecht conform de wettelijke bepalingen.

Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht volgens lid 1, komen de kosten van de retourzending voor zijn rekening

De volgende regels zijn van toepassing

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons op de hoogte stellen van de beslissing om deze overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken

Gevolgen van intrekking

Als de klant het koopcontract annuleert, moeten we alle betalingen die we van hem hebben ontvangen, exclusief de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop we de kennisgeving van de annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met de klant; voor deze terugbetaling zal hem in geen geval kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen, dat de goederen zijn teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt

De klant heeft de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen

veertien dagen vanaf de dag waarop de klant ons op de hoogte bracht van de opzegging van dit contract. De deadline is gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken

De klant draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen

De klant hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van handelingen die niet nodig zijn voor het controleren van de staat, eigenschappen en functionaliteit van de goederen

Modelformulier voor herroeping

Ik / wij herroep / herroep ik / wij het contract dat / wij hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

 ___________________________ Besteld op / ontvangen op

 _______________________________ Naam consument (en)

_________________________ Adres van de consument (en)

Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

 ____________________________ Datum

 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retournering of die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum is overschreden

IV Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen in onze online shop zijn bruto prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting en exclusief verzendkosten

De verzendkosten vermeld in de individuele winkels zijn tevens brutoprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting

Indien de bestelling in deelleveringen wordt gedaan, worden de verzendkosten pas bij de eerste deellevering in rekening gebracht. Indien de deelleveringen op verzoek van de klant plaatsvinden, zal de dealer voor elke deellevering verzendkosten in rekening brengen

Indien de klant het koopcontract annuleert, worden de verzendkosten niet vergoed

Levering

Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres, maar alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland

De dealer is gerechtigd tot deelleveringen, mits dit voor de klant redelijk is

De leveringstermijn is afhankelijk van de dealer en begint na ontvangst van de verzendbevestiging per e-mail

betaling

In principe bieden wij de betalingsmethoden vooruitbetaling en directe overboeking aan

Bij vooruitbetaling worden de goederen pas verzonden nadat de koopprijs is ontvangen. Het aankoopbedrag en de verzendkosten dienen uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van onze factuur betaald te zijn

Bij betaling door onmiddellijke overboeking worden de opgegeven bankgegevens niet door ons opgeslagen, maar kunnen deze door de betreffende betalingsprovider worden opgeslagen. Hiervoor gelden de desbetreffende gegevensbeschermingsregels van de betalingsdienstaanbieder

Rechten op gebreken

Een product dat op het moment van levering al defect is, wordt naar keuze van de klant door een defectvrij product vervangen of op kosten van de dealer vakkundig laten repareren. De klant wordt erop gewezen dat er geen sprake is van garantie als het product van de afgesproken kwaliteit was op het moment dat het risico overging. Met name in de volgende gevallen is er geen garantie

a) in geval van schade toegebracht aan de klant door misbruik of oneigenlijk gebruik

b) in geval van schade veroorzaakt doordat de producten van de klant zijn blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf (in het bijzonder extreme temperaturen, vochtigheid, uitzonderlijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand)

Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een storing die is veroorzaakt door ondeskundige reparaties door een niet door de fabrikant geautoriseerde servicepartner

In het geval van een aanvullende prestatie, betaalt de dealer de verzendkosten voor de vervangende goederen en de kosten voor het retourneren van de defecte producten

De wettelijke garantie eindigt twee jaar na levering van de goederen. De deadline begint zodra de goederen zijn ontvangen

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de winkelier totdat de koopprijs volledig is betaald

aansprakelijkheid

Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid volgens de wettelijke bepalingen voor schade of vergoeding van verspilde kosten, voor zover de schade rechtstreeks te wijten is aan het gebruik van het platform. Aansprakelijkheid is uitgesloten als de schade het gevolg is van uw gebruik van het platform in strijd met het contract

Onze aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen of gezondheid en in overeenstemming met de Productaansprakelijkheidswet blijft uitgesloten van de bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen

Auteursrecht

Wij hebben voor alle foto’s, filmpjes en teksten gezorgd in onze online shop

worden gepubliceerd, auteursrechten. Een gebruik van de foto’s, films en

Teksten zijn niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke toestemming

Toepasselijk recht

Het recht van Nederland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht

Geschillenbeslechting: de Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten. Meer informatie is beschikbaar op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie

Geltungsbereich (Vertragspartner)

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle über unsere Online Plattform geschlossenen Kaufverträge zwischen uns

Nabd Mall

Hallandsestraat 69

2983 TG Ridderkerk

Nederland

0031634077521

[email protected]

und Ihnen als unseren Kunden. Kunden in diesem Sinne sind Personen mit Wohnsitz und Lieferadresse in der Bundesrepublik Deutschland

Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB

Vertragsschluss

Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar

Erst das Absenden einer Bestellung durch Anklicken des Buttons „Confirmation“ stellt ein verbindliches Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar

Wir werden den Zugang der über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail bestätigen. In einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung

Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung an den Kunden versenden und dies mit einer zweiten E-Mail (Versandbestätigung) bestätigen

Sollte die Lieferung der bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Versandbestätigung ab. In diesem Fall kommt kein Vertrag zustande. Wir werden den Kunden darüber unverzüglich informieren und die erhaltenen Gegenleistungen zurückerstatten

Widerrufsrecht

Dem Kunden steht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu

Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht nach Ziffer 1 Gebrauch, so hat er die Kosten der Rücksendung zu tragen

Es gelten folgende Regelungen

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem der Kunde oder einer von ihn benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunden uns über den Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, zu informieren. Der Kunde kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet

Folgen des Widerrufs

Wenn der Kunde den Kaufvertrag widerruft, haben wir ihn alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit den Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihm wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben, dass die Waren zurückgesandt wurden, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist

Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen

vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem der Kunde uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichtet, an uns zurückzusenden. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet

Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist

Muster-Widerrufsformular

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________ Bestellt am /erhalten am

_____________________ Name des/der Verbraucher(s)

___________________ Anschrift des/der Verbraucher(s)

_________________________________________________________

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

______________________________ Datum

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde

Preise und Versandkosten

Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten

Die in den einzelnen Shops angegebenen Versandkosten sind ebenfalls Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer

Wenn die Bestellung durch Teillieferungen erfolgt, entstehen nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Wunsch der Kunde, berechnet der Händler für jede Teillieferung Versandkosten

Falls der Kunde den Kaufvertrag widerruft, werden die Versandkosten nicht erstattet

Lieferung

Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, jedoch nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Der Händler ist Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

Die Lieferrist ist Händlerabhängig und beginnt nach Erhalt der Versandbestätigung per Mail

Zahlung

Grundsätzlich bieten wir die Zahlarten Vorkasse und Sofortüberweisung an

Im Falle des Kaufs mittels Vorkasse, wird die Ware erst nach Erhalt des Kaufpreises versendet. Der Kaufpreis und die Versandkosten sind spätestens binnen drei Werktage ab Zugang unsere Rechnung zu bezahlen

Im Falle der Zahlung per Sofortüberweisung werden die angegeben Bankdaten nicht bei uns gespeichert, jedoch ggf. beim jeweiligen Zahlungsanbieter. Hierfür gelten die jeweiligen Datenschutzbestimmungen des Zahlungsdienstleisters

Mängelrechte

Ein bereits bei der Lieferung mangelhaftes Produkt wird nach Wahl des Kunden auf Kosten des Händlers durch ein mangelfreies ersetzet oder fachgerecht reparieren lassen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt, wenn das Produkt bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hatte. Ein Gewährleistungsfall liegt insbesondere in folgenden Fällen nicht vor

a) bei Schäden, die beim Kunden durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind

b) bei Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die Produkte beim Kunden schädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt worden sind (insbesondere extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, außergewöhnlicher physikalischer oder elektrischer Beanspruchung, Spannungsschwankungen, Blitzschlag, statischer Elektrizität, Feuer)

Wir leisten ferner keine Gewähr für einen Fehler, der durch unsachgemäße Reparatur durch einen nicht vom Hersteller autorisierten Servicepartner entstanden ist

Im Falle einer Nacherfüllung übernimmt der Händler die Versandkosten der Ersatzware, sowie die Rücksendekosten der mangelhaften Produkte

Die gesetzliche Gewährleistung endet zwei Jahre ab Lieferung der Ware. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Ware

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum des Händlers

Haftung

Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, soweit die Schäden unmittelbar auf die Verwendung der Plattform zurückzuführen sind. Die Haftung ist ausgeschlossen, wenn die Schäden aus einer Ihrerseits vertragswidrigen Verwendung der Plattform resultieren.

Unsere Haftung für Schäden auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben von den vorstehenden Haftungsausschlüssen und Beschränkungen ausgeschlossen

Urheberrecht

Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online Shop

veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und

Texte, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet

Anwendbares Recht

gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts

Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet