أهلا بكم في نبض مول

Nabd Mall Voorwaarden

Reikwijdte en definitie

Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op alle contracten die tussen ons (hierna “Aanbieder”) worden gesloten via ons online platform

Nabd Mall

Hollandsestraat 69

2983 TG Ridderkerk

Nederland

0031634077521

[email protected]

en u als onze klant (hierna “dealer” genoemd)

De versie van de algemene voorwaarden die geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, is bepalend

 Registratie

Om u als dealer te registreren, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan

 Handelaarstatus van de handelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel. Overeenkomstig bewijsmateriaal moet worden overlegd

 Legaal verblijf met een werkvergunning in Nederland. Overeenkomstig bewijsmateriaal moet worden overlegd

 De ondernemer is verplicht de door de aanbieder gevraagde persoonsgegevens naar waarheid en volledig te verstrekken. In het bijzonder moet worden afgezien van het verstrekken van valse persoonsgegevens, de gegevens van anderen of soortgelijk, frauduleus gedrag

 De volgens II.1. 2. Vereiste bewijsdocumenten, evenals andere documenten die door de aanbieder worden vereist tijdens de registratie, moeten worden ingediend in een geldige versie en in het origineel of als een gewaarmerkte kopie

 In geval van niet-naleving van de voorwaarden onder II.1.-4. De aanbieder heeft het recht om het account van de handelaar te blokkeren, te bevriezen of te verwijderen

Bovendien heeft de aanbieder het recht om niet-geverifieerde accounts te blokkeren, evenals accounts die gedurende een langere periode inactief zijn geweest

Accountbeveiliging

 De dealer is verplicht de toegangsgegevens voor het betreffende account vertrouwelijk te houden, namelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord. In het bijzonder is het verboden om deze gegevens door te geven aan derden, tenzij het plaatsvervangende agenten zijn van de winkelier die op de hoogte zijn van en handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden

 De dealer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van overtreding van III.1. beledigend, verwijtbaar gedrag ontstaat bij dit zelf. Iedere aansprakelijkheid van de aanbieder is uitgesloten

 De dealer is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van een overtreding van III.1. beledigend, verwijtbaar gedrag van de aanbieder. Voor eventuele schadeclaims van derden tegen de aanbieder die ontstaan ​​als gevolg van III.1. inbreukmakend gedrag, kan de verkoper verhaal halen op de dealer

 Bij bewezen overtreding van III.1. de aanbieder heeft het recht om het account van de handelaar te blokkeren, te bevriezen of te verwijderen. De aanbieder behoudt zich hetzelfde recht voor als er concrete aanwijzingen zijn voor een dergelijke overtreding

 Stopzetting van de producten

Om de producten door de dealer in te stellen, gaat u als volgt te werk

 Aan elk product moet een foto worden toegevoegd. De afbeelding moet gemaakt zijn tegen een witte achtergrond en in de juiste kwaliteit

 De eerste stap is om te zoeken in het assortiment van de aanbieder. Als de winkelier het product dat moet worden stopgezet in de overeenkomstige categorie vindt, moet de relevante informatie in een tweede stap worden verstrekt

De verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw en voldoende gedetailleerd zijn, zodat de koper een juist beeld kan krijgen van het product

Met uitzondering van de productbeschrijving, kan deze informatie achteraf naar wens worden gewijzigd

 De prijs dient inclusief BTW te zijn

 Mocht de winkelier een product willen instellen dat ontbreekt in het assortiment van de aanbieder, dan kan de winkelier contact met hem opnemen

De aanbieder beslist binnen een redelijke termijn of hij het door de winkelier gewenste product toevoegt

In het bijzonder heeft de aanbieder het recht om de stopzetting van alle producten die door de algemene voorwaarden niet als verhandelbaar worden beschouwd, te weigeren

De aanbieder behoudt zich het recht voor om andere producten te markeren als niet verhandelbaar. Dit wordt aan de dealer gecommuniceerd

In het bijzonder zijn de volgende zaken niet verhandelbaar in de zin van de algemene voorwaarden

een. Producten waarvan de inhoud de nationale veiligheid in gevaar brengt

Zekerheden, bijv. Aandelen, riemen, fondsen, enz.

Levende of overleden dieren, evenals opgeslagen lichaamsdelen daarvan

Alcohol, tabak, drugs

Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken en dus schadelijk zijn, evenals andere producten die om een ​​andere reden schadelijk kunnen zijn

gestolen of vervalste producten

Het stopzetten van producten die volgens de Duitse wetgeving niet verhandelbaar zijn, is verboden. Meer gedetailleerde informatie over deze producten wordt op verzoek door de aanbieder verstrekt

Bestelling – voorbereiding en verzending

 In het geval er een bestelling wordt geplaatst door de koper, ontvangt de dealer een e-mailbericht op het door hem opgegeven e-mailadres. De melding van de bestelling wordt ook weergegeven in het account van de winkelier dat is aangemaakt

 De bestelde producten zijn moeten op een veilige manier worden voorbereid en verpakt. Hiervoor dient het door de aanbieder verstrekte verpakkingsmateriaal te worden gebruikt

 In geval van vertraging in de verzending veroorzaakt door de dealer, dient de koper 4% van de aankoopprijs inclusief BTW te worden terugbetaald

In het geval dat de winkelier het product helemaal niet verzendt, krijgt de koper 104% van de aankoopprijs inclusief btw terug. Indien slechts een deel van de bestelling verzonden dient te worden, dient de koper 100% van de koopsom inclusief BTW terug te krijgen voor het niet verzonden deel

 Indien een besteld product defect bij de koper aankomt, heeft de koper de volgende keuze

Vergoeding van de gehele koopprijs of aanvullende prestatie

 De verzending kan worden gedaan door een van de door de aanbieder opgegeven bedrijven of door de dealer zelf

De kosten van verzenden en retourneren kunnen met inachtneming van de wettelijke bepalingen aan de koper worden opgelegd. Een overeenkomst (tussen koper en dealer) wordt aan de aanbieder gecommuniceerd

 Beveiliging en communicatie tussen dealer en koper

 De ondernemer is verplicht om alle kopergegevens waarvan hij kennis heeft genomen tijdens het gebruik van het online platform van de aanbieder vertrouwelijk te behandelen

 Gegevens in de zin van VI.1. moeten op verzoek aan de aanbieder worden meegedeeld

 Het gebruik van gegevens in de zin van VI.1. De dealer mag alleen de via het online platform van de aanbieder gesloten contracten uitvoeren en terugdraaien

In het bijzonder is het de dealer verboden om contact op te nemen met de koper die niet plaatsvindt via het onlineplatform van de aanbieder of andere doeleinden nastreeft, zoals onafhankelijke reclame, privémotivatie of dergelijke

 De inhoud van de communicatie tussen de dealer en de koper wordt beperkt tot het contract dat via het online platform wordt afgesloten, waarbij een respectvolle omgang moet worden gehandhaafd

 Gegevens in de zin van VI.1. de dealer mag er geen gebruik meer van maken in geval van beëindiging van de contractuele relatie

Bij positieve kennis van een overtreding van VI.5. de dealer is verplicht de aanbieder € 2000, – te betalen

 Retourneren

 Het herroepingsrecht van de koper, evenals zijn aanspraak op nakoming en ander recht op gebreken, moeten door de dealer worden bevestigd

In het bijzonder heeft de koper het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen en de goederen te retourneren. De kosten van het retourneren kunnen met inachtneming van de wettelijke bepalingen aan de koper worden opgelegd. De transactie met wederinkoop na de herroeping moet onmiddellijk plaatsvinden

De aanvullende prestatie dient direct plaats te vinden, doch uiterlijk na 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van kennisgeving door de koper

 In het geval van een bewezen overtreding van VII.1. via de handelaar heeft de aanbieder het recht om het account van de handelaar te blokkeren, te bevriezen of te verwijderen. Bovendien is de dealer bij een dergelijke overtreding verplicht de aanbieder € 2000, – te betalen

 Betaling

 De koopsom wordt door de koper eerst overgemaakt op de bankrekening van de aanbieder

 Het tegoed wordt op de laatste werkdag van de betreffende maand overgemaakt naar de dealer, tenzij de dealer hier in de loop van de maand om vraagt. Het aangevraagde bedrag mag in elk geval niet minder zijn dan € 10

 Eventuele overdrachtskosten zijn voor rekening van de handelaar en worden automatisch door de aanbieder van het saldo afgetrokken

 Beëindiging van de contractuele relatie

 De dealer kan de contractuele relatie op elk moment beëindigen door de aanbieder hiervan op de hoogte te stellen. Deze stuurt de dealer onmiddellijk een beëindigingsformulier. Het relevante tijdstip voor opzegging is de dag waarop de handelaar het formulier indient. De aanbieder draagt ​​elk risico op vertraging, maar niet het risico op verlies

 In geval van beëindiging van de contractuele relatie behoudt de aanbieder zich het recht voor om het creditsaldo van de handelaar op het moment van beëindiging te bevriezen. Deze omstandigheid moet uiterlijk 2 maanden na het einde van de contractuele relatie worden verholpen

Het tegoed wordt gebruikt om alle verkopen van de dealer te voltooien, in het bijzonder terugbetalingen in geval van annulering, evenals betalingen zoals gedefinieerd in V.1. aan kopers

 Slotbepalingen

 Auteursrechten

We hebben auteursrechten op alle gegevens, teksten, afbeeldingen en andere inhoud die door ons wordt gepubliceerd. Gebruik hiervan is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke toestemming

 Toepasselijk recht

Het recht van Nederland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht

I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmung

 Diese Bedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle über unsere Online-Plattform geschlossenen Verträge zwischen uns (im Folgenden „Anbieter“),

Nabd Mall

Hollandsestraat 69

2983 TG Ridderkerk

Nederland

0031634077521

[email protected]

und Ihnen als unseren Kunden (im Folgenden „Händler“)

 Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB

II. Registrierung

Zur Registrierung als Händler müssen folgende Anforderungen erfüllt sein

 Kaufmannseigenschaft des Händlers im Sinne des Handelsgesetzbuchs. Ein entsprechender Nachweis ist einzureichen

 Rechtmäßiger Aufenthalt mit Arbeitserlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland. Ein entsprechender Nachweis ist einzureichen

 Der Händler ist verpflichtet, die vom Anbieter geforderten persönlichen Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. Insbesondere ist die Angabe falscher persönlicher Daten, die Daten anderer oder ähnliches, betrügerisches Verhalten zu unterlassen

 Die nach II.1. u. 2. erforderlichen Nachweisdokumente, sowie sonstige vom Anbieter im Laufe der Registrierung verlangten Dokumente sind in einer gültigen Fassung und im Original respektive als beglaubigte Kopie einzureichen

 Im Fall der Nichteinhaltung der unter II.1.-4. genannten Anforderungen ist der Anbieter berechtigt, das Konto des Händlers zu sperren, einzufrieren oder zu löschen

Des Weiteren ist der Anbieter dazu berechtigt nicht verifizierte Konten, sowie solche die über einen längeren Zeitraum inaktiv waren zu sperren

III. Kontosicherheit

 Der Händler ist zur Geheimhaltung der Zugangsdaten zum jeweiligen Konto verpflichtet, namentlich der Benutzername und das Passwort. Insbesondere ist eine Weitergabe dieser Daten an Dritte untersagt, es sei denn es handelt sich dabei um Erfüllungsgehilfen des Händlers, die in Kenntnis und unter Achtung der AGB handeln

 Der Händler haftet für sämtliche Schäden, die aus einem gegen III.1. verstoßenden, schuldhaften Verhalten bei diesem selbst entstehen. Eine etwaige Haftung des Anbieters ist ausgeschlossen

 Der Händler haftet für sämtliche Schäden, die aus einem gegen III.1. verstoßenden, schuldhaften Verhalten beim Anbieter entstehen. Für etwaige Schadensersatzansprüche Dritter gegen den Anbieter, die infolge des gegen III.1. verstoßenden Verhalts entstehen, kann der Händler durch den Anbieter in Regress genommen werden

 Im Fall eines nachgewiesenen Verstoßes gegen III.1. ist der Anbieter berechtigt, das Konto des Händlers zu sperren, einzufrieren oder zu löschen. Dasselbe Recht behält sich der Anbieter vor, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen solchen Verstoß vorliegen

IV. Einstellung der Produkte

Zur Einstellung der Produkte durch den Händler ist wie folgt vorzugehen

 Zu jedem Produkt ist ein Bild hinzuzufügen. Das Bild ist vor einem weißem Hintergrund und in angemessener Qualität anzufertigen

 In einem ersten Schritt ist das Produktangebot des Anbieters zu durchsuchen. Findet der Händler in der entsprechenden Kategorie das von ihm einzustellende Produkt, so sind in einem zweiten Schritt die jeweiligen Informationen anzugeben

Die Angabe der Informationen muss wahrheitsgemäß erfolgen und hinreichend detailliert, so dass sich der Käufer eine akkurate Vorstellung vom Produkt machen kann

Mit Ausnahme der Produktbeschreibung können diese Informationen im Nachhinein beliebig verändert werden

 Der Preis ist inkl. Mehrwertsteuer anzugeben

 Sollte der Händler ein Produkt einstellen wollen, welches im Produktangebot des Anbieters fehlt, so kann sich der Händler an diesen wenden

Der Anbieter entscheidet in angemessener Zeit über das hinzufügen des vom Händler erwünschten Produkts

Insbesondere ist der Anbieter berechtigt, die Einstellung sämtlicher Produkte abzulehnen, die durch die AGB als nicht verkehrsfähig gelten

Der Anbieter behält sich das Recht vor, weitere Produkte als nicht verkehrsfähig zu kennzeichnen. Dies wird dem Händler mitgeteilt

Nicht verkehrsfähig im Sinne der AGB sind insbesondere

a. Produkte, deren Inhalt die nationale Sicherheit gefährdet

b. Wertpapiere, bspw. Aktien, Anleinen, Fonds etc.

c. Lebende oder verstorbene Tiere, sowie aufbewahrte Körperteile dieser

d. Alkohol, Tabak, Drogen

e. Produkte, dessen Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist und deshalb schädigend sind, sowie sonstige Produkte, die auf einem anderem Grund schädigend sein können

f. Gestohlene oder verfälschte Produkte,

 Die Einstellung von Produkten, die nach deutschem Recht nicht verkehrsfähig sind, ist verboten. Nähere Informationen zu diesen Produkten werden auf Nachfrage vom Anbieter zur Verfügung gestellt

V. Bestellung – Vorbereitung und Versendung

 Im Fall einer Bestellung durch den Käufer erhält der Händler eine E-Mail-Benachrichtigung an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Die Benachrichtigung über die Bestellung wird überdies im eingerichteten Konto des Händlers angezeigt

 Die bestellten Produkte sind in sicherer Weise vorzubereiten und zu verpacken. Das vom Anbieter bereitgestellter Verpackungsmaterial muss dabei verwendet werden

Die Versendung muss innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Fristbeginn ist 16:00 des Tages, an dem die unter V.1. genannte Benachrichtigung eingeht

 Im Fall einer vom Händler verschuldeten Verspätung der Versendung ist dem Käufer 4% des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer zu erstatten

Im Fall, dass der Händler das Produkt überhaupt nicht versendet, ist dem Käufer 104% des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer zu erstatten. Sollte nur ein Teil der Bestellung versendet werden, so sind dem Käufer hinsichtlich des nicht versendeten Teil 100% des Kaufpreises inkl. Mehrwertsteuer zu erstatten

 Im Fall, dass ein bestelltes Produkt beim Käufer mangelhaft ankommt, steht dem Käufer folgendes Wahlrecht zu

Erstattung des gesamten Kaufpreises oder Nacherfüllung

 Die Versendung kann durch eines der vom Anbieter bestimmten Unternehmen zu erfolgen oder durch den Händler selbst

Die Kosten der Ver-, und Rücksendung können unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen dem Käufer auferlegt werden. Eine Vereinbarung (zwischen Käufer und Händler) ist dem Anbieter mitzuteilen.

VI. Sicherheit und Kommunikation zwischen Händler und Käufer

 Der Händler ist zur Geheimhaltung sämtlicher Käuferdaten verpflichtet, welche diesem im Rahmen der Nutzung der Online-Plattform des Anbieters bekannt geworden sind

 Daten im Sinne von VI.1. sind dem Anbieter auf Nachfrage mitzuteilen

 Die Verwendung von Daten im Sinne von VI.1. durch den Händler darf ausschließlich zu Erfüllung und Rückabwicklung der über die Online-Plattform des Anbieters geschlossenen Verträge erfolgen

Insbesondere ist dem Händler eine Kontaktaufnahme zum Käufer untersagt, die nicht über die Online-Plattform des Anbieters erfolgt oder anderweitige Zwecke verfolgt, etwa eigenständige Werbung, private Motivation o.Ä

 Die Kommunikation zwischen Händler und Käufer ist inhaltlich auf den über die Online-Plattform geschlossenen Vertrag zu begrenzen, wobei ein respektvoller Umgang zu wahren ist

 Daten im Sinne von VI.1. darf der Händler im Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht weiter verwenden

Im Fall der positiven Kenntnis eines Verstoßes gegen VI.5. durch den Händler ist dieser verpflichtet dem Anbieter 2000-, € zu zahlen

VII. Rücksendung

 Das Widerrufsrecht des Käufers, sowie sein Nacherfüllungsanspruch und sonstige Mängelrecht sind vom Händler zu wahren

Insbesondere hat der Käufer das Recht den Vertrag, binnen 14 Tagen ohne Grund zu widerrufen und die Ware zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung können unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen dem Käufer auferlegt werden. Die auf den Widerruf folgende Rückabwicklung muss unverzüglich erfolgen

Die Nacherfüllung muss unverzüglich erfolgen, spätestens aber nach 14 Tagen, beginnend mit dem Zeitpunkt der Benachrichtigung durch den Käufer

 Im Fall eines nachgewiesenen Verstoßes gegen VII.1. durch den Händler ist der Anbieter berechtigt, das Konto des Händlers zu sperren, einzufrieren oder zu löschen. Des Weiteren ist der Händler im Fall eines solchen Verstoßes verpflichtet dem Anbieter 2000-, € zu zahlen

VIII. Zahlung

 Der Kaufpreis wird durch den Käufer zunächst auf ein Bankkonto des Anbieters überwiesen

 Das Guthaben wird dem Händler jeweils am letzten Werktag des jeweiligen Monats überwiesen, sofern nicht im Laufe des Monats vom Händler beantragt. Die jeweils beantragte Summe darf nicht unter 10-, € liegen

 Etwaige Überweisungskosten sind vom Händler zu tragen und werden durch den Anbieter automatisch vom Guthaben abgezogen

IX. Beendigung des Vertragsverhältnisses

 Der Händler kann das Vertragsverhältnis jederzeit durch Anzeige beim Anbieter beenden. Dieser sendet dem Händler unverzüglich ein Beendigungsformular zu. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beendigung ist der Tag der Abgabe des Formulars durch den Händler. Ein etwaiges Verspätungsrisiko trägt der Anbieter, nicht aber das Verlustrisiko

 Im Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses behält sich der Anbieter das Recht vor, das im Zeitpunkt der Beendigung vorhandene Guthaben des Händlers einzufrieren. Dieser Umstand ist spätestens 2 Monate nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zu beseitigen

Das Guthaben wird zur Vervollständigung etwaiger Verkäufe des Händlers verwendet, insbesondre Rückerstattungen im Fall vom Widerruf, sowie Zahlungen im Sinne von V.1. an die Käufer

X. Schlussbestimmungen

 Urheberrechte

Wir haben an allen Daten, Texten, Bildern und sonstigen Inhalten, die von uns veröffentlicht werden, Urheberrechte. Eine Verwendung dieser ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet

 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrecht